اعضای کمیته ترفیع دانشگاه اعضای کمیته ترفیع دانشگاه

اعضای کمیته ترفیع

·        ریاست دانشگاه

·        معاونت آموزشی و پژوهشی

·        معاونت مالی و اداری

·        دبیر کمیته منتخب

·        یک عضو هیات علمی مرتبط