اخبار مهم اخبار مهم

  • جلسه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه شهاب دانش با حضور اعضای کمیته ترفیع در خرداد ماه سال 96 برگزار شد و پس از بررسی فعالیت های پژوهشی افراد، کارنامه پژوهشی به همراه امتیازات به صورت محرمانه و اختصاصی به کارتابل اعضا ارسال گردید.
  • جلسه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه شهاب دانش با حضور اعضای کمیته ترفیع در اردیبهشت ماه سال 97برگزار شد و پس از بررسی فعالیت های پژوهشی افراد، کارنامه پژوهشی به همراه امتیازات به صورت محرمانه و اختصاصی به کارتابل اعضا ارسال گردید.
  • جلسه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه شهاب دانش با حضور اعضای کمیته ترفیع در خرداد ماه سال 98 برگزار شد و پس از بررسی فعالیت های پژوهشی افراد، کارنامه پژوهشی به همراه امتیازات به صورت محرمانه و اختصاصی به کارتابل اعضا ارسال گردید.