روابط عمومی روابط عمومی

به نام خدا
هدف فعاليت هاي روابط عمومي در يك سازمان بايستي چنان باشد كه كاركنان منافع خود را با سازمان يكي بدانند. به عبارت ديگر معتقد بشوند ضرر موسسه ضرر آنها و نفع موسسه منغعت آنها خواهد بود.
قدرت روابط عمومي در صلاحيت و صميميت آن است. با كوشش خردمندانه چنين روابط عمومي اي ميتوان در مردم اعتقادي بوجود آورد كه همواره به اقدامات موسسه و مديران آن خوشبين بوده و اعتماد نمايند.
روابط عمومي در متن است نه در حاشيه، ضرورت است نه در لوكس، در خود مديريت است نه در بيرون آن.
اينها گزيده اي از جملات پروفسور حميد نطقي پدر روابط عمومي ايران بود كه به وضوح اهميت نقش روابط عمومي در هر سازماني را مشخص ميكند.
در دنيايي كه به دهكده جهاني تبديل شده و هر روز با انفجارهاي متعدد اطلاعات همراه است ، روابط عمومي نقش پررنگتري خواهد داشت.
روابط عمومي دانشگاه شهاب دانش تلاش ميكند صادقانه و صميمانه، با انتشار اخبار مربوط به حوزه هاي مختلف دانشگاه نقش موثري در پيشبرد اهداف علمي و فرهنگي دانشگاه داشته باشد.
اهدافي كه ثمره آن پيشرفت دانشجويان و اعتلاي ايران هميشه سربلند خواهد بود.
شما ميتوانيد اخبار مربوط به دانشگاه را از دو طريق سايت دانشگاه به آدرس :


www.shdu.ac.ir
و كانال دانشگاه به آدرس :
https://t.me/ShahabDaneshQom رصد نماييد.


با تشكر و تقديم احترام
روابط عمومي دانشگاه شهاب دانش