اهداف و وظایف کمیته ترفیع دانشگاه اهداف و وظایف کمیته ترفیع دانشگاه

بررسی روند فعالیت های پژوهشی که علاوه بر پروژه های دانشجویی، طرح های تحقيقاتي و قراردادهاي پژوهشي را نيز شامل مي شود، تهيه گزارش و تحليل آماري آنها بر اساس حجم ريالي، تعداد و تنوع موضوعات، ميزان مقالات منتشر شده و سهم مشارکت گروههاي آموزشي ضروري است تا با مقايسه ساليانه اين گزارشات نقاط ضعف و قوت و توانايي ها و تخصص هاي همکاران هيئت علمي روشن شود.