سوالات سوالات

1. هدف از انجام ارزیابیاساتید چیست؟

این فرایند به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی استادان در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس و اخلاق استاد صورت میگیرد که بر مبنای پرسشنامه مصوب شورای نظارتوارزیابی دانشگاه می باشد و ناظر به سوال هاي خودارزيابي دانشجويان و روش تدريس استاد است.

۲. آیا این ارزیابیها در وضعیت استادان موثر است؟ 

بله، یافتههای حاصل از نتایج ارزیابی دانشجویان هر ساله در موارد متعددی مانند ارتقا، تبدیل وضعیت استخدامی، تمديد قرارداد، ترفيع پايه ساليانه و انتخاب استاد نمونه مورد استفاده قرار ميگیرد.

۳. اطلاع رسانی زمان شروع ارزیابی از چه طریقی است؟

اطلاع رسانی از طریق درج اطلاعیه در سایت خبری دانشگاه، کانال تلگرامی دانشگاه، بنر، پوستر و همچنين از طريق مسئولين دانشکدهها انجام میشود.

۴. چگونه باید ارزیابی دروس را انجام داد؟

در مدت زمان شروع ارزیابی دانشجو با مراجعه به سامانه آموزشی ارزیابی تمام دروس خود را تکمیل می نمايد. ضمناً ارزيابي دروس فقط در بازه زماني مشخص شده بر اساس تقويم آموزشي مصوب دانشگاه امکانپذير است.

 سایت دانشگاه > سامانه آموزش> سیستم جامع مدیریت آموزش> نظارت و سنجش> نظرسنجی

۵. آیا ارزیابی چند درس کافی است؟

خیر- تکمیل ارزیابی به منزله انجام ارزیابی همه دروس می باشد در غیر این صورت عمليات ارزيابي ناقص تلقي شده و قابل پذیرش نمی باشد.

6.اگر ارزیابی ترمی انجام نشود چه محدودیتی برای دانشجویان به وجود می آید؟

امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم و شرکت در جلسات امتحانی پایان ترم را ندارند.

7.چه کسانی به نتایج ارزشیابی اساتید دسترسی دارند؟

نتایج نهایی ارزشیابی اساتید توسط دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به اطلاع مسئولين دانشکده و دانشگاه رسانده مي شود تا تصميم لازم در خصوص فعاليت هاي آموزشي اساتيد را اخذ نمايند.

 

8. ارزشیابی اساتید جهت (تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع سالیانه و ارتقای مرتبه اعضاي هيات علمي) بر چه مبنايي انجام مي شود؟

ارزشیابی اساتید مطابق آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود.