اداره نظارت و ارزیابی اداره نظارت و ارزیابی

بسمه تعالی

مسئوليت‌های دفتر نظارت و ارزيابی

 

الف: کليات:(زير نظر رياست دانشگاه)

1-      تشکيل کميته نظارت و ارزيابی بر اساس آئين نامه مصوب

2-      ارتباط با دفتر نظارت و ارزيابی دانشگاه پردیس فارابی و وزارت علوم

3-      مطالعه روشهای مختلف ارزيابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

4-      کشف چالشها، فرصتها و تهديدها در دانشگاه

5-     کمک به تدوین برنامههای پنج ساله و دراز مدت دانشگاه ونظارت برحسن اجرای آن‌ها

6-     نظارت بر استفاده مناسب از انفورماتيک در ارتقای سرويس به دانشجويان برای انجام کليه امور به صورت غيرحضوری

7-     جمع آوری و به روز بودن کليه آمارهای دانشگاه و تجزيه و تحليل آن‌ها

8-     تهيه گزارش‌های مدون ماهانه برای رياست دانشگاه از نقاط ضعف و قوت دانشگاه در مقايسه با ساير دانشگاه‌های معتبر

9-     ايجاد زمينه‌های لازم برای تبديل دانشگاه به دانشگاه نسل سوم حداکثر در 4 سال آينده

10-    ارائه پيشنهادات لازم به شورای دانشگاه، شورای آموزشی، هیئت مؤسس و هیئت امناء در جهت ارتقای دانشگاه

11-     نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح

 

ب: امور مربوط به آئين نامه مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات(زير نظر رياست دانشگاه)

12-اطلاع دقيق از جزئيات آئين نامه جديد مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

13-نظارت بر حسن انجام اين آئين نامه

14-نظارت بر درست بودن اعضای هر شورا

15-نظارت بر تشکيل منظم شوراها و اطمينان از مستند بودن صورت جلسات مربوطه

16-نظارت بر حسن انجام وظايف محوله برای مديران و شوراها

 

ج: امور هیئت علمی دانشگاه (با هماهنگی معاون آموزشی)

17-  نظارت بر جهت جذب هیئت علمی با کيفيت به خصوص در مرتبه استادياری و بالاتر

18-  نظارت بر پيگيری امور مربوط به هیئت علمی دانشگاه اعم از مجوز علمی، گزينش عمومی، ترفيع سالانه، تبديل وضعيت، ارتقاء

19-  نظارت بر کامل بودن پرونده های اساتید هیئت علمی، مدعو، بورسیه و طرح سربازی و اقدام به موقع برای هر مرحله از استخدام اعضای

هیئت علمی

20-  نظارت بر ارزيابی دانشجويان از اساتيدو گزارش به شورای آموزشی از طریق معاون آموزشی

21-  تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزشي كشور

22-ارزيابي روش تدريس اعضای هیئت علمي دانشگاه و اساتید مدعو و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي

23-پيشنهاد برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي براي اعضاي هیئت علمي در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي

24-نظارت بر انجام رسيدگی به اعتراضات توسط عضو هیئت علمی

 

د: امور مربوط به مديران و کارمندان(با هماهنگی معاون مالی و اداری)

25-تهيه و تدوين شاخص‌های لازم براي ارزيابي اثربخشي بخش‌های مختلف دانشگاه

26-ارزيابي ادواري واحدهاي مختلف دانشگاه و ارائه نتايج حاصل از ارزيابي‌ها به مراكز تصميم‌گيري و مراجع‌ ذی‌ربط

27-بازديد سرزده و بدون اطلاع قبلي از بخش‌های مختلف دانشگاه

28-ارزيابي عملكرد مديران و کارمندان با نظرخواهی از دانشجويان به صورت موردی و در گردهمایی‌ها

29-ارائه پيشنهادها و راهکارهای لازم با هماهنگی معاون مالی و اداری به شوراهای مربوط درجهت افزايش رضايتمندی

و کاهش شکايات دانشجويان از بخش‌های مختلف

30-نظارت بر استخدام نيروی انسانی کارآمد و کيفی

31-نظارت بر تطابق استخدام‌ها با چارت تشکيلاتی و پست‌های سازمانی مصوب در هیئت امنا

32-پيشنهاد اصلاح چارت تشکيلاتی و پست‌های سازمانی به هیئت امنا

33-نظارت بر استخدام تعداد مناسب کارمندان در هر بخش بر حسب تعداد دانشجويان در هرسال و تعداد مراجعه و حجم کاری و میزان بودجه لازم

34-انتخاب کارمند نمونه در هرسال