مدیر دفتر نظارت مدیر دفتر نظارت

ارتباط مستقیم با مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی

پست الکترونیکی:nezarat@shdu.ac.ir

شرح وظایف مدیر

·        ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه

·        بررسی میزان تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده در نظام آموزش عالی در دانشگاه

·        نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی

·        نظارت بر اجرای مصوبات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در دانشگاه

·        ارزیابی دوره ای کیفیت از طرف دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی

·        بررسی و نظارت بر روند فعالیت های پژوهشی گروه های تخصصی

·        بررسی و نظارت بر تکمیل آمارهای موجود آموزشی و پژوهشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای فعالیت های پژوهشی

·        نظارت بر انجام وظایف مربوط به دبیرخانه کمیته منتخب دانشگاه جهت بررسی و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی

·        برنامه ریزی برای نظارت و ارزیابی تمام بخش های دانشگاه و تصمیم گیری بر اساس نتایج آن