اهداف اهداف

نقش دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها

·        ارزیابی درونی تمامی گروههای آموزشی دانشگاه

·        اصلاح سیستم ارزیابی دانشجویی و ارائه ارزیابی موثر و پیگیری برای اثرگذاری  آن در ترفیع و تعیین دروس نیمسال های بعدی اعضاء هیات علمی

·        تعریف و ارائه معیارهای ارزیابی پژوهشی گروه های دانشگاه

·        ایجاد فرهنگ تکریم ارباب رجوع (بسترسازی فرهنگی، طرح های تشویقی و حتی در صورت لزوم مداخله و بازخواست)

·        برنامه ریزی برای نظارت و ارزیابی تمام بخش های دانشگاه و تصمیم گیری بر اساس نتایج آن

·        نظارت بر امور انظباطی موسسه (هیات علمی- دانشجویان- کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه