مقطع-رشته ها مقطع-رشته ها

مقطع-رشته ها:

مقطع کارشناسی ارشد (از طریق کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد):

1: مهندسی برق- سیستم های قدرت

2: مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

3: مهندسی برق- الکترونیک قدرت

 

مقطع کارشناسی پیوسته (از طريق کنکور سراسری):

1: مهندسی برق-بدون گرایش

مقطع کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی):

1 :مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

مقطع کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای):
1 :الكتروتكنيك-تاسيسات الكتريكي
2 :  الكتروتكنيك-برق صنعتي