کارشناسان گروه کارشناسان گروه

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق:

 سرکار خانم هوشمند

مدرک تحصیلی:

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه پیام نور

شماره داخلی :153

 

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق(الکترونیک،مخابرات):

سرکار خانم هوشمند

مدرک تحصیلی:

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه پیام نور

شماره داخلی :153