آموزش کل آموزش کل

 

کارکنان این اداره در سه واحد ذیل به انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان می پردازند. وظیفه کلیه کارکنان این اداره اجرای قوانین آموزشی شامل آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دستورالعمل های سازمان سنجش آموزش کشور، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص و ... می باشد.