گروه مهندسی برق گروه مهندسی برق

سرکار خانم مهندس شفیعی راد

رتبه علمی:مربی

سال و محل اخذ مدرک:

کارشناسی مهندسی برق- قدرت، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور 1389

کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل، دانشگاه صنعتی شریف، تیر ماه 1391

دانشجوی دکتری مهندسی برق- کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریور 1394 تا کنون

رشته تحصیلی:  مهندسی برق - کنترل

زمینه‌های فعالیت

تخمین حالت، کیفیت توان، کنترل ریزشبکه های ACو DCو ترکیبی، بهینه سازی محدب.

آدرس پست الکترونیکی:

Marjan.Shafiee@yahoo.com

شماره تماس:

داخلی160

برنامه هفتگی سرکار خانم مهندس شفیعی راد