مدیر کل امور آموزشی مدیر کل امور آموزشی

مدیر کل امور آموزشی:

خانم حاجی مظفری

کارشناسی ارشد کتابداری

شماره تماس:                   32317171-025        داخلی 159

آدرس پست الکترونیکی : hajimozaffari@shdu.ac.ir

آدرس برای ارسال پیام از طریق کارتابل 101025

مدیر کل امور آموزشی مسئولیت امور آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی را در دانشگاه بر عهده دارد. آموزش شهاب دانش به سه اداره تقسیم می شود. 1- اداره پذیرش و ثبت نام 2- اداره خدمات آموزشی 3- اداره فارغ التحصیلی.

 شرح وظایف این ادارات به صورت کلی عبارت است از:

·        نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط آموزشی

·        بررسی موانع و مشکلات آموزشی و ارائه پیشنهاد و راهکار

·        اجرای امور پذیرش و ثبت نام

·        صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان

·        اجرای امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان

·        بررسی و رسیدگی به امور دانشجویان مشروط، ترک تحصیل، مهمان، انتقالی، تغییر رشته

·        صدور گواهینامۀ فراغت از تحصیل موقت و دائم و پاسخ دادن به استعلامهای آموزشی

·        برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن

·        شرکت در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و اجرای تصمیمات کمیسیون

·        انجام دادن امور مربوط به حق التدریس اساتید

·        نظارت بر روند برگزاری منظم کلاس ها

·        تهیۀ تقویم آموزشی سالانه و ارائه به شورای آموزشی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای آن

·        تهیۀ گزارش از فعالیت های آموزشی دانشگاه و ارائه به مراجع ذیربط

·        مکاتبات مربوط به اداره کل آموزش و پاسخ به آنها

·        پاسخ دادن به سؤالات آموزشی دانشجویان، فارغ التحصیلان، مراجعان، دانشکده ها، گروه های آموزشی و ارائۀ راهنمایی های لازم

·        بررسی پرونده های فراغت از تحصیل دانشجویان

·        انجام دادن کلیه امور آموزشی