اخبار اخبار

«بازگشت

رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم نیمسال اول 99-98

دانشجویان گرامی می توانند برنامه زمانی حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98را از لینک دریافت نمایند. لازم به ذکر است که این برنامه زمانی، توسط اساتید محترم به اداره کل آموزش اعلام شده و در صورت عدم حضور استاد، هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره آموزش نخواهد بود

نظر