مقطع-رشته ها مقطع-رشته ها

ردیف

نام درس

مقاطع تحصیلی

1

آزمايشگاه فيزيك (1)‏

کاردانی و کارشناسی

2

آمار و احتمالات مهندسي‏

کاردانی و کارشناسی

3

رياضي عمومي 1‏

کاردانی و کارشناسی

4

رياضي عمومي 2‏

کاردانی و کارشناسی

5

رياضي كاربردي‏

کاردانی و کارشناسی

6

رياضيات پايه‏

کاردانی و کارشناسی

7

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1)‏

کاردانی و کارشناسی

8

فيزيك 1 (حرارت و مكانيك)‏

کاردانی و کارشناسی

9

فيزيك 2 (الكتريسيته و مغناطيس)‏

کاردانی و کارشناسی

10

آزمايشگاه فيزيك عمومي (2)‏

کارشناسی

11

روشهاي محاسبات عددي‏

کارشناسی

12

رياضيات گسسته‏

کارشناسی

13

رياضيات مهندسي‏

کارشناسی

14

رياضيات و آمار‏

کارشناسی

15

فيزيك پزشكي‏

کارشناسی

16

معادلات ديفرانسيل‏

کارشناسی