مدیر گروه مدیر گروه

مدیر گروه:

جناب آقای مهدی ساده وند

سوابق تحصیلی:

كارشناسي ارشد فيزيك- گرايش اتمي و مولكولي دانشگاه علم و صنعت ايران -آبان ماه 1384

آدرس پست الكترونيكي:sadehvand@yahoo.com 

داخلی: 165