کارشناس گروه کارشناس گروه

کارشناس آموزشی گروه:

تماس با شماره داخلی کارشناس رشته تحصیلی مربوطه


شماره داخلی:
 رشته برق قدرت و پزشکی: 153

 رشته کامپیوتر: 167

رشته حسابداری و مدیریت: 168

رشته عمران ، مکانیک و برق-الکترونیک: 166

رشته معماری و گرافیک: 158