اخبار اخبار

«بازگشت

ایده استفاده موثر از محیط دانشگاه جهت اشتغال رایی و کار آفرینی

فراخوان ایده ی اشتغال زایی و کارآفرینی دانشجو در محیط دانشگاه
شتابدهی ایده های فناور و نوآور

 

 

 

نظر
لینک مطلب :