کمیته جذب کمیته جذب

دانشگاه شهاب دانش مطابق دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت اعضای هيات علمی موسسات آموزش عالی هيات اجرايي جذب، کارگروه بررسی های علمی و کارگروه بررسی های عمومی مي باشد. مراحل استخدام اعضای هيات علمی در اين دانشگاه به شرح زير مي باشد:

  1. بررسی و تعيين نياز به جذب در رشته مقطع های مختلف (ارشد، دکترا، بورسيه دکترا و طرح سربازی) با توجه به بودجه مصوب هيات امنا و طرح توسعه دانشگاه در هيات اجرايي جذب (هر 6 ماه يک بار)
  2. شرکت در فراخوان مرکز جذب اعضای هيات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
  3. شرکت متقاضيات در فراخوان
  4. بررسی اوليه متقاضيان در هيات اجرايي جذب و تعيين افرادی که بايد مصاحبه بشوند
  5. دعوت به مصاحبه
  6. انتخاب افراد نهايي برای تشکيل پرونده
  7. بررسی پرونده ها در کارگروه علمی و عمومی به صورت همزمان
  8. تشکيل پرونده برای بررسی صلاحيت علمی و عمومی (لازم به توضيح است که برای مربيان بايد ابتدا پرونده اخذ مجوز مربی گرفته شود که چند ماهی طول مي‌کشد).
  9. ارسال پرونده به وزارت علوم برای تاييد
  10.  صدور حکم درصورت تاييد وزارت علوم

براي آگاهي بيشتر مي‌توانيد فايل دستورالعمل اجرايي جذب مصوب وزارت علوم را از اينجا دانلود کنيد.