قبولی های تحصیلات تکمیلی قبولی های تحصیلات تکمیلی

نام خانوادگی  ونام

رشته تحصیلی

محل قبولی

نام خانوادگی  ونام

رشته تحصیلی

محل قبولی

ابرقویی امیرحسین

برق -کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

ابومعاش محمد

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه تهران

احسانی فر علی

مهندسی عمران

دانشگاه تربیت مدرس

احمدلو مریم

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفایی غیاث الدین جمشیدکاشانی

احمدی سیه رود پویا

عمران - کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

احمدی نژاد سحر

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو

ادهمی محسن

عمران - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش

اربابی قمی علیرضا

معماری - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی

آرزومندی معصومه

کامپیوتر- کارشناسی

دانشگاه شمال آمل/غیرانتفاعی

آزادی اصغر

عمران -کارشناسی

دانشگاه یاسوج

آزادی فاطمه

مهندسی عمران

دانشگاه قم

اعرابی محمد نوید

معماری 

موسسه غیرانتفایی هنر واندیشه

آقاکوچکی حسین

کامپیوتر - کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

اکبرخانی اکبر

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی دارالفنون

اکبری مصطفی

برق-کارشناسی

دانشگاه سمنان

اکبری نژاد الخبیصی فرزانه

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی کرمان

اله دادی مهدی

برق -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

امره بزچلوِئی حسین

برق-کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

امیدواریان محمد

معماری

موسسه غیر انتفاعی هنرو اندیشه

امیری مجید

برق- کارشناسی

دانشگاه تهران

انصاری چشمه هادی

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه پیام نور قم

انصاری رامندی علی

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

اهل خیر امیر

برق-کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی پویش-قم

اهنگری زینب

مهندسی فناوری

موسسه غیر انتفاعی علامه رفیعی

ایران پور زهرا

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی شعاب دانش-قم

ایرانی اتشگاه بابک

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

باقری میثم

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیر انتفاعی پویش -قم

بحرینی قمشه سید مصطفی

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

بختیاری حسین

حسابداری

دانشگاه پیام نور استان تهران

بختیاری حمیدرضا

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

بداقی مهسا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

براتی سمانه

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم

بنی حسن سیاوش

مهندسی عمران

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

بهادری حسین

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

بهمن ابادی محسن

برق-کارشناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

پاک نژاد حسن پور ایمان

مهندسی پزشکی

موسسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

پورامینی مریم

معماری

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور

پولاب حسین

کامپیوتر- کارشناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

پیشوائی سید محمدحسین

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

ترابیان سجاد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

ثمیری محمد علی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

جان بزرگی محسن

برق-کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

جعفری محمد تقی

برق- کارشناسی

دانشگاه اراک

جعفری مرضیه

حسابداری

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

جلالی جاوید

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

جمشیدی سعاتلو سمیه

حسابداری

دانشگاه قم

جواهری تهرانی امین

معماری

موسسه غیر انتفاعی هنرو اندیشه

جهان بخشیان محسن

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پیام-گلپایگان

چگنی سجاد

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

چگینی رسول

مهندسی علمی

موسسه غیرانتفاعی کاسپین-البرز

چیذری حسین

برق- کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی صدرالمتالهین

حائری نژادیان علیرضا

برق - کارشناسی

دانشگاه سمنان

حائری محمدعلی

کامپیوتر- کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش- قم

حجازی سیدمحمدرضا

معماری - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پیام- گلپایگان

حسنی علیرضا

معماری-کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

حسین زاده رکن آبادی علی اصغر

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

حسینی فقیهی محمدحسین

عمران -  کارشناسی

دانشگاه قم

حسینی نسب سیدمحمدجلال

مهندسی عمران

دانشگاه قم

حمزه زاده زرنقی معصومه

برق - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

خاکبازان محمد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

خاک فرجی محمدمسعود

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم

خدامرادی ابوالفضل

برق - کارشناسی

دانشگاه صنعتی قم

خسروی علی اکبر

کامپیوتر - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

دورودی سمانه

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

دولتخواهی نگین

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه سمنان

دهقانی احمدآباد امیرحسین

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش- قم

دهقانی فیروزابادی زهرا

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

ذبیحی حسن

برق-کارشناسی

دانشگاه گیلان- رشت

رجبی دهنوی وحید

برق - کارشناسی

دانشگاه کاشان

رحیمی علیرضا

برق- کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

رسولی میلاد

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

رضائی محبوبه

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

رضیان مسعود

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان

رفیعی شهربابکی سیدمهدی

عمران -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

رقیبی هاشم

برق-کارشناسی

دانشگاه تبریز

رنجبر ریحانه

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

رنجبر منصوره

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

رهبر پدرام

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار

ریحانی شورباخلو شکرالله

برق-کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی- تهران

رئیسیان محمدرضا

عمران-کارشناسی

دانشگاه شمال امل/غیرانتفاعی

زارعی حمیدرضا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

زارعی هادی

برق-کارشناسی

دانشگاه صنعتی شاهرود

زمانی انبارداران مهدی

برق-کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

ساعی جو حمزه

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

سجادی ابوالفضل

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

سجادی سیدمحمدجواد

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

سعادتمندی مجتبی

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

سلطانلومهدی

برق-کارشناسی

دانشگاه شاهد-تهران

سلیمانی طامه زهرا

کامپیوتر-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

سنگری محمدی محمد

برق-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

سوداگر سهیل

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

شادی لیلا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

شاه ملکی محمدحسین

کامپوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

شجاعی سارا

برق-کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی-تهران

شش پری میلاد

عمران-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

شکیبافر فرزانه

حسابداری

موسسه غیر انتفاعی طبرستان

شهسواری محمد

کامپیوتر -کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

صادق مجتبی

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه شیراز

صادقی محمد علی

کامپیوتر-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

صادقی مرام محمد

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی -تهران

صباری محمدحسین

مهندسی عمران

موسسه غیرانتفاعی سینا-کاشان

صدری حسن

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی دانشستان-

صدفی نژاد بهنام

برق -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور

صمدی شهلا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر

طالبی مصطفی

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی مهرگان-محلات

طحانیان فینی مهدی

کامپیوتر -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی ادیبان-گرمسار

عبدالمالکی هادی

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

عصمتی علی

عمران-کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

علیرضایی حسین

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی سینا-کاشان

علی آبادی مهدی

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

عموحسینی محمدتقی

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

غلامرضا پناه

مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی شریف -تهران

فاهمه اهنگ

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

فتحی زاده نسرین

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین

فرح زادی محمد

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و فرهنگ/غیرانتفاعی

فلاحی پریسا

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

فولادی مرتضی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

قادری محسن

مهندسی برق

دانشگاه صنعتی همدان

قاسمیان محمدحسن

عمران-کارشناسی

دانشگاه شمال امل/غیرانتفاعی

قاسمی مهدی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

قدیری علی

برق-کارشناسی

دانشگاه تربیت مدرس

قربانی مرتضی

مهندسی برق

دانشگاه زنجان

قلی نژادباشو علی اکبر

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

قنبری هادی

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

کامرانی محمد

برق - کارشناسی

دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

کبیری مرضیه

برق-کارشناسی

دانشگاه الزهرا/س/-تهران

کرمی رضا

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

کلاکرلنگوری احسان

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور

گائینی سارگل

مهندسی معماری

دانشگاه هنر

گلاب شکر فاطمه

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه قم

گلزاریان بهزاد

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

گل محمد سید احمد

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه جامع امام حسین- تهران

گنجی ساری روح الله

برق-کارشناسی

دانشگاه پیام نور استان مرکزی

لطفی کوسالاری پریسا

مهندسی پزشکی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

متوسل امیرحسین

برق-کارشناسی

دانشگاه شاهد تهران

محققیقان سعید

مهندسی عمران

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

محمدپور هفت چشمه حسن

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

محمدنیا غلامرضا

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

محمودی حامد

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

محمودی نفیسه

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی قم

محمودی شاد نرگس

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

مرادیان علی

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

مرادی رزجی وحید

مهندسی برق

دانشگاه بین المللی امام خمینی

مرتضی زاده حسین

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

مستمری سیدعلی

برق-کارشناسی

دانشگاه خوارزمی -تهران

مصطفی دادگر

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش -قم

مصطفی تهرانی حمید

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

مظاهری تهرانی بهاره

معماری

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

معصومیان فر فاطمه

مهندسی فناوری

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

منصوری مقدم حمیدرضا

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

موسعلی جمال

برق کارشناسی

دانشگاه صنعتی قم

موسوی سید محمدرضا

برق کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش- قم

موسوی سید محمد مهدی

معماری- کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

موسوی فاطمه سادات

برق- کارشناسی

دانشگا غیر انتفاعی دانش البرز

موسوی میر حجت

معماری

موسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی

موسوی معلم سید علیرضا

مهندسی عمران

دانشگاه خوارزمی-تهران

مهدی ابادی وامق حسام

مهندسی کامپوتر

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

میرائی محمدجواد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم

میرزا گل جواد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

میرزایی دوبخشری هادی

مهندسی فنائری

دانشگاه گیلان-رشت

میرهاشمی هانیه سادات

مهندسی کامپوتر

دانشگاه قم

نادری مطلع علی اصغر

برق-کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی پویش-قم

ناصری راد سمیه

معماری-کارشناسی

دانشگاه هنر اصفهان

ناظریان عادل

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

نظام ابادی مریم

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

نظری مریم

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

نظری مهدی

معماری

دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی

نقدعلی محمدحسن

عمران-کارشناسی

دانشگاه سمنان

نورانی حصار علیرضا

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه مفید-قم/غیرانتفاعی/

نوروزیان مرفه یوسف

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

نوری گودرزی مهتاب

برق -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

نیرومند مژگان

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

نیکچه دشتی حمیدرضا

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

نیک سخن شیرازی حسن

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی

وامق روح الله

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر

وفائی یاسر

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

وفائی یوسف

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

وفائی تاجخاتونی حسین

برق-کارشناسی

دانشگاه ادیان مذاهب-قم/غیرانتفاعی

هاشمی نیا مرتضی

برق-کارشناسی

دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران

یارمحمدی محمد

مهندسی برق

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

یعقوبی صادق

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه صنعتی شاهرود

یگانه مهدی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

یوسفعلی مهدی

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه سوره-تهران/غیرانتفاعی

ابرقویی امیرحسین

برق -کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

ابومعاش محمد

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه تهران

احسانی فر علی

مهندسی عمران

دانشگاه تربیت مدرس

احمدلو مریم

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفایی غیاث الدین جمشیدکاشانی

احمدی سیه رود پویا

عمران - کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

احمدی نژاد سحر

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو

ادهمی محسن

عمران - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش

اربابی قمی علیرضا

معماری - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی

آرزومندی معصومه

کامپیوتر- کارشناسی

دانشگاه شمال آمل/غیرانتفاعی

آزادی اصغر

عمران -کارشناسی

دانشگاه یاسوج

آزادی فاطمه

مهندسی عمران

دانشگاه قم

اعرابی محمد نوید

معماری 

موسسه غیرانتفایی هنر واندیشه

آقاکوچکی حسین

کامپیوتر - کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

اکبرخانی اکبر

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی دارالفنون

اکبری مصطفی

برق-کارشناسی

دانشگاه سمنان

اکبری نژاد الخبیصی فرزانه

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی کرمان

اله دادی مهدی

برق -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

امره بزچلوِئی حسین

برق-کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

امیدواریان محمد

معماری

موسسه غیر انتفاعی هنرو اندیشه

امیری مجید

برق- کارشناسی

دانشگاه تهران

انصاری چشمه هادی

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه پیام نور قم

انصاری رامندی علی

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

اهل خیر امیر

برق-کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی پویش-قم

اهنگری زینب

مهندسی فناوری

موسسه غیر انتفاعی علامه رفیعی

ایران پور زهرا

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی شعاب دانش-قم

ایرانی اتشگاه بابک

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

باقری میثم

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیر انتفاعی پویش -قم

بحرینی قمشه سید مصطفی

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

بختیاری حسین

حسابداری

دانشگاه پیام نور استان تهران

بختیاری حمیدرضا

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

بداقی مهسا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

براتی سمانه

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم

بنی حسن سیاوش

مهندسی عمران

موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش-قم

بهادری حسین

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

بهمن ابادی محسن

برق-کارشناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

پاک نژاد حسن پور ایمان

مهندسی پزشکی

موسسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

پورامینی مریم

معماری

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور

پولاب حسین

کامپیوتر- کارشناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

پیشوائی سید محمدحسین

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

ترابیان سجاد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

ثمیری محمد علی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

جان بزرگی محسن

برق-کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

جعفری محمد تقی

برق- کارشناسی

دانشگاه اراک

جعفری مرضیه

حسابداری

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

جلالی جاوید

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

جمشیدی سعاتلو سمیه

حسابداری

دانشگاه قم

جواهری تهرانی امین

معماری

موسسه غیر انتفاعی هنرو اندیشه

جهان بخشیان محسن

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پیام-گلپایگان

چگنی سجاد

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

چگینی رسول

مهندسی علمی

موسسه غیرانتفاعی کاسپین-البرز

چیذری حسین

برق- کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی صدرالمتالهین

حائری نژادیان علیرضا

برق - کارشناسی

دانشگاه سمنان

حائری محمدعلی

کامپیوتر- کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش- قم

حجازی سیدمحمدرضا

معماری - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پیام- گلپایگان

حسنی علیرضا

معماری-کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

حسین زاده رکن آبادی علی اصغر

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

حسینی فقیهی محمدحسین

عمران -  کارشناسی

دانشگاه قم

حسینی نسب سیدمحمدجلال

مهندسی عمران

دانشگاه قم

حمزه زاده زرنقی معصومه

برق - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

خاکبازان محمد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

خاک فرجی محمدمسعود

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم

خدامرادی ابوالفضل

برق - کارشناسی

دانشگاه صنعتی قم

خسروی علی اکبر

کامپیوتر - کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

دورودی سمانه

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

دولتخواهی نگین

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه سمنان

دهقانی احمدآباد امیرحسین

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش- قم

دهقانی فیروزابادی زهرا

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

ذبیحی حسن

برق-کارشناسی

دانشگاه گیلان- رشت

رجبی دهنوی وحید

برق - کارشناسی

دانشگاه کاشان

رحیمی علیرضا

برق- کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

رسولی میلاد

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

رضائی محبوبه

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم

رضیان مسعود

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان

رفیعی شهربابکی سیدمهدی

عمران -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

رقیبی هاشم

برق-کارشناسی

دانشگاه تبریز

رنجبر ریحانه

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

رنجبر منصوره

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

رهبر پدرام

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار

ریحانی شورباخلو شکرالله

برق-کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی- تهران

رئیسیان محمدرضا

عمران-کارشناسی

دانشگاه شمال امل/غیرانتفاعی

زارعی حمیدرضا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

زارعی هادی

برق-کارشناسی

دانشگاه صنعتی شاهرود

زمانی انبارداران مهدی

برق-کارشناسی

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

ساعی جو حمزه

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

سجادی ابوالفضل

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

سجادی سیدمحمدجواد

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

سعادتمندی مجتبی

مهندسی کامپیوتر

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

سلطانلومهدی

برق-کارشناسی

دانشگاه شاهد-تهران

سلیمانی طامه زهرا

کامپیوتر-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

سنگری محمدی محمد

برق-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

سوداگر سهیل

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

شادی لیلا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

شاه ملکی محمدحسین

کامپوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

شجاعی سارا

برق-کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی-تهران

شش پری میلاد

عمران-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

شکیبافر فرزانه

حسابداری

موسسه غیر انتفاعی طبرستان

شهسواری محمد

کامپیوتر -کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

صادق مجتبی

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه شیراز

صادقی محمد علی

کامپیوتر-کارشناسی

 موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

صادقی مرام محمد

کامپیوتر-کارشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی -تهران

صباری محمدحسین

مهندسی عمران

موسسه غیرانتفاعی سینا-کاشان

صدری حسن

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی دانشستان-

صدفی نژاد بهنام

برق -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور

صمدی شهلا

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر

طالبی مصطفی

حسابداری

موسسه غیرانتفاعی مهرگان-محلات

طحانیان فینی مهدی

کامپیوتر -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی ادیبان-گرمسار

عبدالمالکی هادی

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

عصمتی علی

عمران-کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

علیرضایی حسین

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی سینا-کاشان

علی آبادی مهدی

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

عموحسینی محمدتقی

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

غلامرضا پناه

مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی شریف -تهران

فاهمه اهنگ

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

فتحی زاده نسرین

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین

فرح زادی محمد

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و فرهنگ/غیرانتفاعی

فلاحی پریسا

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

فولادی مرتضی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

قادری محسن

مهندسی برق

دانشگاه صنعتی همدان

قاسمیان محمدحسن

عمران-کارشناسی

دانشگاه شمال امل/غیرانتفاعی

قاسمی مهدی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

قدیری علی

برق-کارشناسی

دانشگاه تربیت مدرس

قربانی مرتضی

مهندسی برق

دانشگاه زنجان

قلی نژادباشو علی اکبر

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

قنبری هادی

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

کامرانی محمد

برق - کارشناسی

دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

کبیری مرضیه

برق-کارشناسی

دانشگاه الزهرا/س/-تهران

کرمی رضا

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

کلاکرلنگوری احسان

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور

گائینی سارگل

مهندسی معماری

دانشگاه هنر

گلاب شکر فاطمه

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه قم

گلزاریان بهزاد

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

گل محمد سید احمد

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه جامع امام حسین- تهران

گنجی ساری روح الله

برق-کارشناسی

دانشگاه پیام نور استان مرکزی

لطفی کوسالاری پریسا

مهندسی پزشکی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

متوسل امیرحسین

برق-کارشناسی

دانشگاه شاهد تهران

محققیقان سعید

مهندسی عمران

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

محمدپور هفت چشمه حسن

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

محمدنیا غلامرضا

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

محمودی حامد

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

محمودی نفیسه

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی قم

محمودی شاد نرگس

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

مرادیان علی

کامپیوتر-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

مرادی رزجی وحید

مهندسی برق

دانشگاه بین المللی امام خمینی

مرتضی زاده حسین

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

مستمری سیدعلی

برق-کارشناسی

دانشگاه خوارزمی -تهران

مصطفی دادگر

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش -قم

مصطفی تهرانی حمید

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

مظاهری تهرانی بهاره

معماری

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

معصومیان فر فاطمه

مهندسی فناوری

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

منصوری مقدم حمیدرضا

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش-قم

موسعلی جمال

برق کارشناسی

دانشگاه صنعتی قم

موسوی سید محمدرضا

برق کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی پویش- قم

موسوی سید محمد مهدی

معماری- کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

موسوی فاطمه سادات

برق- کارشناسی

دانشگا غیر انتفاعی دانش البرز

موسوی میر حجت

معماری

موسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی

موسوی معلم سید علیرضا

مهندسی عمران

دانشگاه خوارزمی-تهران

مهدی ابادی وامق حسام

مهندسی کامپوتر

موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

میرائی محمدجواد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم

میرزا گل جواد

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

میرزایی دوبخشری هادی

مهندسی فنائری

دانشگاه گیلان-رشت

میرهاشمی هانیه سادات

مهندسی کامپوتر

دانشگاه قم

نادری مطلع علی اصغر

برق-کارشناسی

موسسه غیر انتفاعی پویش-قم

ناصری راد سمیه

معماری-کارشناسی

دانشگاه هنر اصفهان

ناظریان عادل

مهندسی برق

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

نظام ابادی مریم

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

نظری مریم

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

نظری مهدی

معماری

دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی

نقدعلی محمدحسن

عمران-کارشناسی

دانشگاه سمنان

نورانی حصار علیرضا

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه مفید-قم/غیرانتفاعی/

نوروزیان مرفه یوسف

برق-کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

نوری گودرزی مهتاب

برق -کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

نیرومند مژگان

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

نیکچه دشتی حمیدرضا

برق-کارشناسی

دانشگاه تهران

نیک سخن شیرازی حسن

معماری-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی

وامق روح الله

مهندسی تکنولوژی

موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر

وفائی یاسر

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

وفائی یوسف

عمران-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

وفائی تاجخاتونی حسین

برق-کارشناسی

دانشگاه ادیان مذاهب-قم/غیرانتفاعی

هاشمی نیا مرتضی

برق-کارشناسی

دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران

یارمحمدی محمد

مهندسی برق

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

یعقوبی صادق

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه صنعتی شاهرود

یگانه مهدی

برق-کارشناسی

موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

یوسفعلی مهدی

مهندسی تکنولوژی

دانشگاه سوره-تهران/غیرانتفاعی