آدرس آدرس

 
 آدرس: قم - پردیسان - انتهای بلوار امامت (مقابل بوستان الغدیر) - دانشگاه شهاب دانش
 کد پستی: 3711687764
 http://www.shdu.ac.ir:وب سایت
 025 - 32317171 :تلفن تماس
 025 - 32317448 :فکس