فرم ها و روال ها فرم ها و روال ها

            دستورالعمل مراحل تصویب پروپزال و دفاع پایان نامه

 

1. دانشجو تا پایان ترم اول تحصیل خود موظف به اخذ فرم تعیین استاد راهنما و موضوع پایان نامه و تکمیل و تحویل این فرم به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

2. فرم پروپوزال به همراه رسید گزارش پیشینه پژوهش از سایت ایران داک حداکثر تا پایان ترم دوم تحصیل باید توسط دانشجو و با راهنمایی استاد راهنما تکمیل شده و جهت طرح و تصویب در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی ، تحویل مدیر گروه گردد.

3. دانشجو می‌تواند پس از شش ماه از تصویب پرپوزال، در صورت آماده بودن و موافقت اساتید راهنما و مشاور، از پایان نامه خود دفاع نماید، در غیر این صورت موظف به تمدید پایان نامه برای نیمسال جدید می باشد.

4. حداکثر زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در ترم مهر پایان فروردین ماه و در ترم بهمن پایان آبان ماه می باشد.

5. دانشجو موظف است تا یک ماه قبل از تاریخ دفاع، فرم تکمیل شده درخواست مجوز دفاع (فرم شماره 2) و کد رهگیری ثبت فایل پروپزال در سایت ایران داک را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل دهد.

6. دانشجو موظف است در صورت موافقت با درخواست مجوز دفاع، پس از انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین زمان دفاع با استاد راهنما و داوران خود، فرم اطلاعیه جلسه دفاع به همراه رسید همانندجو در سایت ایران داک در اختیار کارشناس تحصیلات تکمیلی قرار دهد.

7. جلسه دفاع از پایان نامه با حضور اساتید راهنما،‌ مشاور، داور و ناظر دفتر تحصیلات تکمیلی رسمیت می یابد و دانشجو موظف است تشریفات مربوطه (نصب اطلاعیه دفاعیه در مکان های مناسب، استفاده از نرم افزارهای مناسب و رعایت مدت زمان تعیین شده در هنگام جلسه دفاع) را به انجام رساند.

8. دانشجو 1 نسخه از پایان نامه تصحیح شده خود را مطابق با دستورالعمل آئین نگارش مربوطه و نظر اعضاء‌کمیته داوران در جلسه دفاعیه، به کتابخانه تحویل داده و یک نسخه از CDمحتویات پایان نامه که در هر کدام از آنها دو فرمت PDF و WORD از پایان نامه دانشجو و اصل منابع استفاده شده قرار دارد به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل  می دهد.

9. دانشجو باید یک نسخه از CDپایان نامه به استاد مشاور و هر یک از اساتید داور تحویل نموده و رسید دریافت نماید.

10. فرم ارزیابی پایان نامه و مقالات مربوطه در جلسه دفاع از پروژه تحویل نماینده تحصیلات تکمیلی شده، ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نمره نهایی توسط مدیر دفتر تحصیلات تکمیلی، نمره پایان نامه دانشجو در پرتال آموزشی ثبت خواهد شد.

فرم ها

1-راهنما روال تصویب پروپزال و دفاع از پایان نامه

2-فرم انتخاب موضوع و استاد راهنما

3-فرم پروپزال (به جز رشته های مهندسی معماری، مهندسی صنایع و کلیه رشته های مدیریت)

4-فرم پروپزال (رشته مهندسی معماری)

5-فرم پروپزال (رشته مهندسی صنایع و مدیریت)

6-فرم اخذ/تمدید پایان نامه

7-فرم مجوز ثبت نام نیمسال پنجم

8-فرم مجوز ثبت نام نیمسال ششم

9-فرم گزارش پیشرفت پروژه(word)

10- فرم مجوز دفاع(زمان ارائه این فرم به دفتر تحصیلات تکمیلی حتما کد رهگیری ثبت پروپزال در سایت ایرانداک را نیز همراه داشته باشید)

11-فرم اصالت اثر

12-فرم تایید شکلی و محتوایی و تحویل پایان نامه

13-فرم نظر استاد راهنما(جهت ارسال مدارک به کمیسیون)

14-فرم اطلاعیه دفاع(جهت نصب بر روی برد)

15- فرم تسویه حساب جهت فارغ التحصیلی