گروه های آموزشی گروه های آموزشی

مهندسی برق

1-    گرایش کنترل

4- گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

2-    گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

5- گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

3-    گرایش سیستم های قدرت

6- گرایش مخابرات سیستم

مهندسی کامپیوتر

1-    گرایش نرم افزار

2-    گرایش هوش مصنوعی

مهندسی عمران

1-    گرایش سازه

3-    گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

2-    گرایش زلزله

 

مهندسی پزشکی

1-    گرایش بیوالکتریک

 

حسابداری

مهندسی صنایع

1-گرایش بهینه سازی سیستم ها

مهندسی معماری

مهندسی مکانیک

1-گرایش طراحی کاربردی

مدیریت بازرکانی

1-گرایش کارآفرینی

2- گرایش بازاریابی

مدیریت صنعتی

1-گرایش تولید و عملیات

مدیریت مالی