مرخصی مرخصی

مرخصی:

1-  مصوبات شورای آموزشی دانشگاه:

-         زمان مراجعه برای پرکردن فرم مرخصی 30 آبان ماه در نیمسال اول و 15 اردیبهشت ماه در نیمسال دوم به عنوان آخرین زمان مجاز جهت تحویل درخواست مرخصی با اداره آموزش کارشناس گروه تعیین شد.

-         چنانچه دانشجو در یک نیمسال مشروط شود و در نیمسال بعد یکی از وضعیت های حذف نیمسال یا مرخصی تحصیلی یا تعلیق را داشته باشد، محدودیت سقف 14 واحد به نیمسال بعد انتقال یابد و موارد فوق موجب رفع محدودیت سقف واحد مشروطی نخواهند شد.