معادل سازی و تطبیق واحد معادل سازی و تطبیق واحد

روال معادل­سازی و تطبیق واحد دروس:

1-    دانشجویان میهمان به دانشگاه ها و موسسات دیگر:

-         نمرات تمامی دروس مصوب سیلابس وزارت علوم که دانشجوی میهمان در موسسه مقصد گذرانده است عیناً در پرتال آموزشی وی ثبت می شود و نمرات دروس خارج از سیلابس وزارت علوم در کارنامه آموزشی دانشجو ثبت نمی شود.

-         در مورد دانشجویانی که بدون طی فرآیند اخذ دروس به صورت میهمان یا بدون اجازه (در دانشگاه یا موسسه ای غیر از آنچه در فرم میهمانی به عنوان دانشگاه یا موسسه مقصد قید شده است)، در دانشگاه ها یا موسسات دیگر یک یا چند درس را به صورت میهمان اخذ کرده و گذرانده اند، میهمانی ایشان در آن دانشگاه یا موسسه غیر مجاز بوده و قابل قبول نمی باشد.

-         در مورد دانشجویانی که یک یا چند درس را خارج از لیست تایید شده توسط مدیر گروه، به صورت میهمان اخذ کرده و گذرانده اند، دروس مذکور قابل پذیرش نمی باشد مگر با تایید کتبی مدیر گروه پس از دریافت نمرات نهایی از مقصد.

-         درخواست میهمانی دانشجو به دانشگاه آزاد در کلیه دروس فقط با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو (ترم آخر بودن، ارائه نشدن درس) و همچنین با در نظر گرفتن کیفیت واحد دانشگاه آزاد توسط مدیر گروه انجام پذیر است.

2-    دانشجویان انتقالی از دانشگاه ها و موسسات دیگر:

-         نمرات تمامی دروس مصوب سیلابس وزارت علوم که دانشجو در موسسه یا دانشگاه مبدا گذرانده است عیناً در پرتال آموزشی وی ثبت می شود و نمرات دروس خارج از سیلابس مصوب وزارت علوم در کارنامه آموزشی دانشجو ثبت نمی شود.

-         در مورد دانشجویان انتقالی توام با تغییر رشته از موسسات و دانشگاه های دیگر، برای دروسی که دانشجو در موسسه مبدا گذرانده و در سیلابس رشته/ گرایش دانشجو در این دانشگاه موجود است، عینا در پرتال آموزشی وی ثبت می شود.

3-    دانشجویان انصرافی و اخراجی از دانشگاه ها و موسسات دیگر:

-         از دانشگاه های پیام نور هيچ واحدی جهت معادلسازی مورد پذیرش نمی باشد.

-         از دانشگاه های علمی- کاربردی فقط دروس عمومی با نمرات 14 و بالاتر از آن قابل پذیرش می باشد.

-         از دانشگاه آزاد کلیه دروس با نمرات 15 و بالاتر از آن قابل پذیرش می باشد. همچنین موضوع پذیرفتن نمرات حداقل 12 تا 15 دانشجو قابل طرح در شورای گروه می باشد و در صورت تصویب شورای گروه، موضوع جهت تایید نهایی باید در شورای آموزشی دانشگاه مطرح شود.

-         از موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه های دولتی، کلیه دروس با نمرات 12 و بالاتر از آن قابل پذیرش می باشد. همچنین موضوع پذیرفتن نمرات حداقل 11 تا 12 دانشجو قابل طرح در شورای گروه می باشد و در صورت تصویب شورای گروه، موضوع جهت تایید نهایی باید در شورای آموزشی دانشگاه مطرح شود. چنانچه دانشجوی انصرافی یا اخراجی دانشگاه خودمان باشد کلیه دروس گذرانده شده قابل پذیرش می باشد.

-         درمورد دانشجویان ورودی بهمن ماه (تکمیل ظرفیت یا پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)، که در مهرماه در موسسه دیگری شروع به تحصیل داشته اند یا در مهرماه در رشته دیگری شروع به تحصیل داشته اند، با این دانشجویان همانند دانشجویان انصرافی و اخراجی رفتار می شود.

4-    مصوبات شورای آموزشی دانشگاه:

-         طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه معادل سازی دروس در مورد دانشجویانی که حداکثر سه سال از انقطاع تحصیلی شان می گذرد قابل بررسی باشد و در صورتی که بیش از سه سال گذشته باشد، درخواست معادل سازی منحصرا در مورد دروس عمومی قابل بررسی می باشد. همچنین پذیرش دروس در روال معادل سازی به گونه ای صورت می گیرد که دانشجو مجبور به گذراندن حداقل یک ترم با حداقل 14 واحد (که بیشتر از دروس تخصصی رشته هستند) باشد.

-          با درخواست معادلسازی دروس عمومی برای دانشجویانی که مدرک فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی دارند و در رشته دیگری در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می باشند، موافقت می شود.

5-    درصوتیکه دانشجویی دارای مدرک کاردانی پیوسته باشد و در دوره کارشناسی پیوسته پذیرفته شده باشند مدرک کاردانی پیوسته جایگزین مدرک پیش دانشگاهی می­شود و هیچ یک از واحدهای آن قابل معادلسازی نمی باشد.