معرفی به استاد معرفی به استاد

معرفی به استاد:

1-   روال اخذ درس :

       -  برای اخذ معرفی به استاد ابتدا باید تمام نمرات دانشجو قطعی باشد وسپس دانشجو درخواست کتبی خود را به کارشناس رشته             

            خود  در دانشکدهاعلام دارد. در صورت عدم وجود مشکل آموزشی با نظر مدیر گروه، استاد درس مشخص شده و دانشجو

           به ایشان  معرفی  می گردد.

2-    دروس عملی- آزمایشگاهی، کارگاهی ،  پروژه و کارآموزی قابل اخذ به صورت معرفی به استاد نمی باشند.

3-    دروس برای اخذ معرفی به استاد باید دو درس نظری و یا یک درس نظری-عملی و یک درس نظری باشد. همچنین اگر دانشجو بخواهد درس نظری – عملی را معرفی به استاد بگیرد حتما باید یکبار نمره مردودی در آن درس در کارنامه ایشان ثبت شده باشد.

4-  مصوبات شورای آموزشی دانشگاه:

-          درس معرفی به استاد در سنوات مجاز آموزشی دانشجو و در چارچوب سقف مجاز واحد مطابق با آیین نامه های آموزشی در پورتال آموزشی ثبت می­شود. در صورتی که امکان نداشته باشد که درس معرفی به استاد در چارچوب سقف مجاز واحد در سنوات مجاز آموزشی دانشجو ثبت شود، باید درخواست تمدید سنوات دانشجو با تکمیل فرم های کمیسیون به کمیسیون موارد خاص ارجاع گردد تا پس از اخذ رای موافقت با تمدید سنوات، اقدام لازم جهت ثبت درس معرفی به استاد در پورتال آموزشی صورت گیرد.

-         برای دانشجویانی که اخذ دروس به صورت معرفی به استاد برای آن‌ها نیازمند کسب مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشگاه یا استانی می­باشد، آخرین فرصت جهت اعلام نمره نهایی به اداره خدمات آموزشی یک ماه پس از اعلام رای کمیسیون موارد خاص می باشد و پس از پایان یافتن این بازه زمانی نمره این دروس به صورت حذف شورای آموزشی ثبت خواهد شد.