اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

دانشگاه محل اخذ مدرک

آدرس پست الکترونیکی رزومه
محمد رضا یزدانی کاشانی مهندسی پرتو پزشکی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر yazdani44@gmail.com  

مهدي رضائي استخروئيه

مهندسی برق-کنترل

دکتری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rezaei_ee@yahoo.com رزومه آقای دکتر مهدی رضائی استخروئیه
  حسنا گماری زیست فناوری پزشکی دکتری تربیت مدرس Hosnag@gmail.com  

زهره آگين

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

zohre.agin@gmail.com  

سيد فريد موسوي پور

برق- الکترونیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

seidfmo@yahoo.com