اداره ثبت نام اداره ثبت نام

کلیه امور مربوط به ثبت نام، تشکیل و تکمیل پرونده کلیه دانشجویانی که به دانشگاه وارد می شوند شامل دانشجویان جدیدالورود، دانشجویان مهمان، دانشجویان انتقالی و دانشجویان اتباع خارجی در این اداره صورت می پذیرد.

🔻فیلم آموزشی نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی از آموزش و پرورش ویژه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

🔻فیلم آموزشی نحوه ی درخواست تغییر مشخصات در پرتال آموزش

🔻فیلم آموزشی نامه ی درخواست اصل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی