اداره ثبت نام اداره ثبت نام

کلیه امور مربوط به ثبت نام، تشکیل و تکمیل پرونده کلیه دانشجویانی که به دانشگاه وارد می شوند شامل دانشجویان جدیدالورود، دانشجویان مهمان، دانشجویان انتقالی و دانشجویان اتباع خارجی در این اداره صورت می پذیرد.