آموزش گروه ها آموزش گروه ها

کلیه امور دانشجویان جاری پس از ثبت نام تا زمان انقطاع از تحصیل (فراغت، انتقال، اخراج یا انصراف) توسط این اداره انجام می پذیرد. برخی از وظایف این اداره عبارتند از :

صدور گواهی اشتغال به تحصیل، مرخصی تحصیلی، کلیه امور مربوط به انتخاب واحد و حذف و اضافه.