ایمیل دانشجویی ایمیل دانشجویی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به مدیریت انفورماتیک نسبت به دریافت ایمیل دانشجویی اقدام نمایند.