درخواست شناسه درخواست شناسه

دانشجویان گرامی جهت دریافت شناسه کاربری استفاده از اینترنت در محیط دانشگاه، می توانند به کارشناسان سایت در سایت های عمومی دانشگاه مراجعه نمایند. همچنین در صورت مواجهه با مشکل در استفاده از هر یک از سامانه های دانشگاه، می توانند به کارشناسان سایت مراجعه نموده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

شماره تلفن داخلی سایت دانشگاه: 302