سایت های کامپیوتری سایت های کامپیوتری

واحد انفورماتیک از شش سایت کامپیوتری برخوردار است که از این تعداد، دو سایت جهت استفاده عمومی خواهران و برادران بوده و از چهار سایت دیگر جهت برگزاری کلاسهای آموزشی بهره گرفته می شود.

محل سایت های دانشگاه به شرح زیر است:

سایت های عمومی (خواهران و برادران): طبقه همکف

سایت 1 (محل برگزاری کلاسهای آموزشی): طبقه سوم

سایت 2 (محل برگزاری کلاسهای آموزشی): طبقه سوم

سایت 3 (محل برگزاری کلاسهای آموزشی): طبقه چهارم

سایت 4 (محل برگزاری کلاسهای آموزشی): طبقه زیرزمین