مدیر گروه مدیر گروه

مدیر گروه:

    

جناب آقای علی محمد کردی

سوابق تحصیلی:

لیسانس حسابداری از دانشگاه قم(سال 1388)(دانشجوی ممتاز)

فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه قم(مهرماه 1390)

آدرس پست الكترونيكي:a_kordi_64@yahoo.com 

داخلی: 170

برنامه هفتگی مدیرگروه حسابداری 972