مدیر گروه مدیر گروه

مدیر گروه:

    

جناب آقای علی محمد کردی

سوابق تحصیلی:

لیسانس حسابداری از دانشگاه قم(سال 1388)(دانشجوی ممتاز)

فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه قم(مهرماه 1390)

آدرس پست الكترونيكي:a_kordi_64@yahoo.com 

داخلی: 170

برنامه هفتگی حضور مدیر گروه حسابداری آقای علی محمد کردی
شنبه  8:15-11:15 11:15-12:30   14:15-18:15
مدیریت مالی1 حضور   اصول حسابداری2
یکشنبه   
دوشنبه 8:30-14:00    
حضور    
سه شنبه 8.15-12.15 12:15-14    
اصول حسابداری3 حضور    
چهار شنبه 8.15-11.15 11.15-14.30    
حسابداری صنعتی3 حضور  
پنج شنبه  
  آدرس ایمیل:                                                                           a_kordi_64@yahoo.com
شماره تلفن :                                                                          32317271- داخلی 170