مدیر گروه مدیر گروه

 

 

مدیر گروه:

سرکار خانم مهندس سوسن بیات

شماره داخلی :171

برنامه هفنگی حضور مدیر گروه :

گروه معماری، شهرسازی، گرافیک

(کاردانی- کارشناسی)

برنامه‌ی هفتگی خانم مهندس سوسن بیات 972

ایمیل:

 

Susanbayat@yahoo.com

Bayat@shahabdanesh.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی معماری/ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
کارشناسی ارشد معماری/ دانشگاه هنر اصفهان
کارشناسی ارشد ایران‌شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی