مدیر گروه مدیر گروه

مدیر گروه:

  

جناب آقای مهندس هادی علي زاده

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آدرس پست الكترونيكي:

alizadeh.hadi2011@gmail.com

شماره تماس:

داخلی 169

برنامه حضور آقای مهندس علیزاده