مدیر گروه مدیر گروه

جناب آقای مهندس سید علی صحفی

رتبه علمی:مربی

سال و محل اخذ مدرک:

کارشناسی -دانشگاه شهید باهنر کرمان - علوم کامپیوتر -شهریور ماه 1386

کارشناسی ارشد - دانشگاه قم -مهندسی IT گرایش تجارت الکترونیک –اسفندماه 1388

دانشجوی دکتری مهندسیIT(تجارت الکترونیک)-دانشگاه قم- از سال 1393 تاکنون

رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر

زمینه‌های فعالیت

تجارت الکترونیک -سیستم‌های پرداخت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فروش و بازاریابی الکترونیکی، داده‌کاوی

مشاوره -مشاوره فناوری اطلاعات، مشاوره تبلیغات و بازاریابی

مدیریت -مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه

 

آدرس پست الکترونیکی:

sohofi.univ@gmail.com

شماره تماس:

داخلی163

برنامه هفتگی جناب آقای سید علی صحفی