بازدید های صنعتی بازدید های صنعتی

به منظور تشویق و برنامه ‏ریزی دانشجویان جهت انجام فعالیت‏های فوق برنامه علمی و در جهت آشنایی عملی دانشجویان با مرکز علمی و صنعتی مرتبط، دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی شهاب دانش بازدید های علمی مورد نیاز دانشجویان را با هماهنگی بخش های مختلف برنامه ریزی و اجرا می نماید.

 

بازدیدهای انجام شده با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت

- بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی قم

- بازدید از پست برق 20/63 کیلو ولت مهدیه

- بازدید از مرکز مدیریت هوشمند استان قم

- بازدید از سالن تشریح دانشگاه علوم پزشکی