مدیر ارتباط با صنعت مدیر ارتباط با صنعت

 

جناب آقای دکتر مجتبی سپهرنیا

داخلی 133

 

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

محل تحصیل: دانشگاه کاشان

sepehrnia@shdu.ac.ir :ایمیل

رزومه فارسی


رزومه انگلیسی

لینک گوگل اسکولار