مدیر ارتباط با صنعت مدیر ارتباط با صنعت

 

سرکار خانم دکتر عبائی

داخلی 133

 

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش مصنوعی

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی مالزی (UTM)

 golnoosh.abaee@gmail.com :ایمیل

abaee@shdu.ac.ir         

رزومه فارسی


رزومه انگلیسی

لینک گوگل اسکولار