شرح وظیفه شرح وظیفه

امور دانشجویی یكی از مدیریت های زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهاب دانش است كه وظیفه برنامه ریزی، نظارت و پیگیری امور معیشتی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. احترام به شخصیت دانشجویان و تکریم انسانی آنها، اهمیت دادن به ویژگی های قومی، فرهنگی، فردی و شخصیتی، ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان در رفع مشکلات رفاهی و معیشتی همواره در سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار دارد.  این مدیریت در قالب سه بخش اصلی (امور خوابگاهها، تغذیه، سرویس آمد و رفت دانشجویان) در جهت ارتقاء خدمت رسانی به دانشجویان عزیز قدم بر می دارد.

 

شرح وظیفه مدیریت دانشجویی

1-    برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

2-      اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

3-      انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.

4-      نظارت و كنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان.

5-     تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

6-      انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.

7-     رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیطی.

8-      بازدید مستمر از خوابگاهها و سلف سرویسها، به منظور رفع مشكلات و نارسایی های موجود.

9-     تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجویی .

10-   استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان

11-   انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .

12-   برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی.

13-   انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی .

14-   نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کار کرد آنها .

15-   اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی .

16-   تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها .

17-   نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

18-   پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان .

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .