اداره امور تغذیه اداره امور تغذیه

 -  تهیه برنامه و تقویم کاری اداره امور تغذیه با هماهنگی مدیریت امور دانشجویی و ارائه پیشنهاد و نظارت بر اجرا

 - تعریف فعالیت قسمتهای مختلف اداره امور تغذیه و ایجاد هماهنگی بین این قسمتها

 - اعمال برنامه ها و نقطه نظرات مدیریت مؤسسه شهاب دانش در اداره امور تغذیه

 - ارائه خدمات تغذیه ای به دانشجویان شامل طبخ و توزیع ناهار

- نظارت بر عملکرد بوفه

- پذیرایی از میهمانان شرکت کننده در مراسم و همایش ها

 

راهنمای استفاده از سیستم تغذیه