خوابگاه ها خوابگاه ها

پيگيری اسكان دانشجويان عزيز به عهده مدیریت دانشجویی می باشد. مجموعه خوابگاههايی که دانشگاه شهاب دانش استفاده می کند شامل  دو خوابگاه مجزا جهت خواهران و چهار خوابگاه مجزا جهت برادران است.  دانشجويان عزيز مي توانند با مراجعه به مدیریت دانشجویی فرم درخواست خوابگاه رادريافت و پس از تکميل و تاييد فرم توسط امور دانشجوئي معرفینامه خوابگاه را دریافت و جهت امور مربوط به اسکان و تعيين اتاق اقدام نمایند.

برای راحتی بیشتر دانشجویان عزیز بزودی فرم درخواست خوابگاه ها از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت و تکمیل وارسال خواهد شد.

خوابگاه ها دو نوع هستند یا خوابگاهی که برای یک ترم تحصیلی دریافت می شود که به آن خوابگاه دائمی می گوییم و یا خوابگاهی که فقط برای یک شب توسط دانشجو دریافت می شود که به آن تک شب خواب می گوییم.  خوابگاه دائمی و تک شب خواب هم برای دانشجویان پسر و هم دانشجویان دختر دانشگاه شهاب دانش وجود دارد.

 

استفاده از خوابگاه  تمام وقت (ترمی) دانشگاه مفید با معرفینامه از دانشگاه شهاب دانش بر اساس قرار داد فی مابین

خوابگاه های خود گردان به صورت ترمی یا تک شب خواب جهت استفاده دانشجویان با معرفینامه مدیریت دانشجویی