پیشنهاد خرید پیشنهاد خرید

کتابخانه محیطی پویاست که نیاز به روزرسانی دارد بخشی از این به روزرسانی تهیه منابع هستند که می تواند از طریق پیشنهادات خرید کاربران متخصص تأمین گردد لذا از همه ی اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه شهاب دانش خواهشمندیم ما را در این امر یاری نمایند