عضویت حضوری عضویت حضوری

از کلیه ی دانشجویان دانشگاه شهاب دانش دعوت میشود جهت عضویت در کتابخانه تنها با در دست داشتن کارت دانشجویی خود به کتابخانه دانشگاه مراجعه نمایند