پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه ها تحت نظارت معاونت محترم آموزشی و پژوهشی وظیفه تجهیز، راه اندازی و نگهداری از کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های موسسه را بر عهده دارد. همچنین برگزاری منظم کلیه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و فراهم نمودن بستری جهت استفاده دانشجویان از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی برای پیشبرد پروژه های دانشجویی، ازدیگر وظایف مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه ها می باشد.

مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها: مهندس علی حامدی
شماره داخلی: 350
پست الکترونیکیali.hamedi63@gmail.com :