فرآیند درخواست کار دانشجویی فرآیند درخواست کار دانشجویی

 

1-      اعلام درخواست واحدهای اداری و آموزشی نیازمند به نیروی کار دانشجویی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به حوزه معاونت دانشجویی

2-      اعلام آمادگی دانشجویان مبنی بر همکاری با دانشگاه به عنوان کار دانشجویی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به حوزه معاونت دانشجویی از طریق سامانه دانشجویی

3-      بررسی شرایط دانشجویان متقاضی طبق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان و معرفی واجدین شرایط به حوزه های درخواست کننده نیروی کار دانشجویی،  تتوسط حوزه معاونت دانشجویی

4-      تنظیم قرارداد فی مابین دانشگاه و دانشجویان منتخب توسط حوزه معاونت دانشجویی

5-       واریز وجه قرار داد به حساب دانشجو توسط امور مالی پس از تأیید عملکرد توسط مدیر واحد درخواست کننده و معاونت دانشجویی در پایان هر نیمسال تحصیلی