مأموریت معاونت دانشجویی مأموریت معاونت دانشجویی

فرهنگ، چکیده احساسات وعواطف اجتماع است، فرهنگ، حاصل باورها و آموزه های معنوی و به بیانی دیگر فضای تنفس یک جامعه است. فرهنگ حیات دارد، همراه با تکامل جامعه در طول سالیان دراز رشد می کند، شکوفا می شود و به بالندگی می رسد. فرهنگی که در طول صد ها و بلکه هزاران سال توسعه یافته و به اوج رسیده با نرم خویی، مهربانی، هم نوع دوستی، مهمان نوازی  و عشق شناخته می شود. شجاعت ها، کار و تلاش، ایثار، محبت و آن چه که از فضائل انسانی به گوش رسیده تولید شده فرهنگ والای انسانی است.

در بستر فرهنگی مناسب و آرام است که امکان تولید علم و آموزش پدید می آید و جامعه به خلق رویداد می پردازد. می توان گفت که فرهنگ شاه راه تنفسی جامعه است که اگر سرشار از نشاط، تحرک و نوآوری شاهد شکوفایی آن هستیم وگرنه دچار نقصان و افسردگی می شود. اگر به فرهنگ اجازه تولید، تغییر و شکوفایی داده نشود، وابستگی فرهنگی اجتناب ناپذیر خواهد شد.

بنا براین کار متولیان فرهنگی یک جامعه بسیار خطیر است، تغییرات فرهنگی می تواند همراه با تدبیر و مدیریتی هوشمند به سمت شکوفایی و بالندگی باشد به گونه ای که هنجارها، ارزش ها، معنویات والای خود را به عنوان الگوی هدایت گر اجتماع چراغ راه قرار دهد؛ اما خیال کنترل و مهندسی فرهنگ از موضع بالادست به سمت و سوی مشخص، تصور موهومی است که هرگز تعبیر نخواهد شد و تنها قادر است جامعه را برای مدتی کوتاه در مسیر قهقرا از هویت واقعی خود دور نماید و دوباره در بستر زنده فرهنگ جامعه حل می شود و همان رنگ و بو را پیدا می کند. لذا شیوه عملکرد انبیاء الهی بخصوص حضرت محمد (ص) بیش از هر چیز استفاده از باورها، معنویات و فضای فرهنگی موجود در هر جامعه برای اعتلا وغنای بیشتر آن بوده است.

در این میان رسالت دانشگاه نیز ارائه راهکارهای نوآورانه‌ و تلاش جهت ایجاد فضای  مناسبی است که دانشجویان در بستر آن بتوانند برای هویت بخشی خود تلاش نمایند و هر چه عمیق تر با  ارزش‌های اخلاقی و معنوی والای جامعه خود مرتبط شوند. به بیان بهتر، دانشگاه باید بتواند ارزش‌ها، نگرش‌ها و هنجارهای مورد نیاز امروز و نسل‌های بعدی جامعه را در دانشجویان درونی کند و آنها را افرادی خلاق، نوآور، آینده‌نگر و با دیدی گسترده و در عین حال پایبند و حساس نسبت به منافع، میراث فرهنگی و دینی کشور بار آورد. مجموعه فعالیت هایی که این اهداف را برآورده نماید، کارهای فرهنگی دانشگاه است.  از این منظر ایجاد دانشگاهی بانشاط، نوآور، دوستدار علم و پایبند به مکارم اخلاقی، چشم‌انداز معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شهاب دانش است و این دانشگاه امیدوار است با برنامه ریزی های درست، نظارت و ارزیابی صحیح بر اجرای برنامه‌هایی که قرار است عمدتا توسط خود دانشجویان به انجام برسد، منجر به اعتلای سطح فرهنگ دانشگاه و کشور گردد.

نمود فعالیت های فرهنگی مشارکت حداکثر دانشجویان در فعالیت انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، تشکل ها و برپایی مسابقات مختلف تخصصی یا عمومی است. در فضای با نشاط دانشجویی انواع نمایشگاه ها برپامی شود و انواع اردوها برگزار می گردد. انجمن صنفی فعالیت می کند، انتخابات وجود دارد و عده ای برای انجام فعالیت بیشتر در بین دوستان خود رقابت می کنند. در انجام مشارکت ها تمرین دمکراسی می کنند و در برگزاری کرسی آزاد اندیشی تحمل آرای مخالف و تضارب اندیشه ها را به تمرین می نشینند و در نشریات فعالیت های انجام شده را منعکس می نمایند. پنهان وآشکار به انجام فعالیت خیریه می پردازند. به شکوفایی بیشتر خود از گذر مراسم و رویداد های ملی و مذهبی توجه دارند و در همه این فعالیت ها فرهنگ را می بینید که چگونه در بستر دانشجویی شکوفا می شود و اعضای جامعه را به مرتبه ای بالاتر می رساند. تمامی آنچه که ذکر شد در بستر موجود فرهنگی در دانشگاه شهاب دانش با هم اندیشی و خواست خود دانشجویان تجربه شده است.

          بخش دانشجویی در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهاب دانش مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان است، برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی ، سلامت ، تغذیه، خوابگاه ، وام، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب ، تربیت بدنی، امور مشمولین و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی به دانشجویان در این بخش انجام می شود.

          کمیته انضباطی، شورای فرهنگی، شورای نظارت بر نشریات، کمیسیون موارد خاص از مهمترین نشست های تصمیم گیری این معاونت است که به طور منظم برپا می شود و درچارچوب آیین نامه های موجود برنامه ریزی و تصمیم گیری می نماید.