معرفی معاونت دانشجویی معرفی معاونت دانشجویی

معاون دانشجویی و فرهنگی

مجتبی اخلاقی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه مازندران، 1375

کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه شیراز، 1372

تلفن : 02532317171 (داخلی 205)

ایمیل:amtaba@yahoo.com