مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه شهاب دانش، یكی از مدیریت های تابعه معاونت دانشجویی و فرهنگی  است و به  رشد خلاقیت ها و پرورش استعداد های دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری می پردازد. امور فرهنگی و فوق برنامه با شناسایی قابلیت ها و توانایی های دانشجویان، فراهم آوردن امكانات موردنیاز و سازماندهی فعالیت ها، در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجویان عزیز گام بر می دارد.