اخبار اخبار

قابل توجه دانشجویان موسسه منحل شده معصومیه

دانشجویان موسسه معصومیه می بایست در اسرع وقت شماره تماس خود را همراه با مشخصات کامل شناسنامه ای در این فایل تکمیل نموده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

shahabdanesh93@gmail.com

نظر
لینک مطلب :